preskoči na sadržaj

Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba

Login
Tražilica
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
Na temelju članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članaka 204. Statuta Osnovne škole Kotoriba Školski odbor na sjednici održanoj 11. Ožujka 2009. godine donio je

P R A V I L N I K
O KUĆNOM REDU
 
                 I.      OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se kućni red u Osnovnoj školi Kotoriba (u daljem tekstu: Škola).

Članak 2.
Kućnim se redom u Školi:
1.       utvrđuju pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru
2.       utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika
3.       utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
4.       utvrđuje radno vrijeme
5.       utvrđuju pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika   ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja
6.       utvrđuje način postupanja prema imovini.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u školskim prostorima.

Članak 4.
            S odredbama ovog Pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike.
            Ovaj Pravilnik obvezno se ističe na vidljivom mjestu kod ulaza u Školu i u hodnicima (na svakom katu) Škole.


               II.      PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U ŠKOLI, UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU

Članak 5.
Učenici, zaposlenici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole tijekom radnog vremena Škole.

Članak 6.
U prostoru Škole zabranjeno je:
-          pušenje
-          nošenje oružja i drugih oštrih predmeta
-          pisanje po zidovima i inventaru škole
-          bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.
-          unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava
-          unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
-          igranje igara na sreću i sve vrste kartanja
-          unošenje tiskovina i medija nepoćudnog sadržaja.
Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe.
Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole.

Članak 7.
Zaposlenici i učenici Škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

Članak 8.
Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike odgojno-
-obrazovnog rada.
Učenik je dužan doći u Školu najranije 15 minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.

Članak 9.
Učenik je dužan:
-          kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje
-          održavati čistima i urednima prostore Škole
-          dolaziti uredan u Školu (čedno odjeven, bez šminke, majica ne smije biti s otiskom neprihvatljiva sadržaja, bez naušnica, učenici s dužom kosom dužni su je držati urednom, počešljanom i ne smije im prekrivati oči)
-          nakon dolaska u Školu odjevne predmete i osobne stvari odložiti na mjesto određeno za tu namjenu (garderobni ormarići)
-          čuvati ključ od garderobnog ormarića
-          preobući se u papuče za razred (bez crnog gumenog potplata)
-          mirno ući u učionicu prije početka nastave i pripremiti se za rad
-          za športsku dvoranu koristiti posebne patike za dvoranu
-          u slučaju kašnjenja javiti se dežurnom učitelju ili učeniku.

Članak 10.
Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad.
Učenik može svoje mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje razrednika.
U kabinet učenici trebaju ući zajedno s učiteljem.

Članak 11.
Učenici koji su zakasnili na nastavu, najviše 10 minuta, trebaju tiho ući u učionicu i ispričati se učitelju.
Svakoneopravdanokašnjenjeučenikananastavuučiteljjedužanevidentirati.

Članak 12.
Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati, šaptati, dovikivatise, prepiratii šetatiporazredu.
Učenik koji želi nešt opitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke.
Učenik kojega jeu čitelj prozvao, dužan jeustati.

Članak 13.
            Na nastavi učenik ne smije koristiti laptop, mobitel, walkman i druge slične aparate.
            Zabranjuje se svako snimanje i fotografiranje učenika i učitelja bez prethodne dozvole ravnatelja.
            U slučaju kršenja pravila iz stavka 1. i 2. učitelj je dužan oduzeti učeniku uređaj i vratiti ga roditelju.
 

Članak 14.
Učenici imaju pravo na dva velika odmora i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor 15 minuta.
Zavrijeme  odmoraučenicinesmijunapuštatizgradu.


Članak 15.
U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.
Redari:
-          pripremaju učionicu za nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala
-          izvješćuju dežurnog učitelja o nenazočnosti predmetnog učitelja na nastavi
-          prijavljuju učiteljima početkom svakoga nastavnog sata nenazočne učenike
-          izvješćuju o nađenim predmetima učitelja, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) odnose u tajništvo
-          nakon završetka sata posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice,
oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjima izvješćuju učitelja.

Članak 16.
U razrednoj nastavi za vrijeme odmora jedan od redara obvezno mora biti u učionici i održavati red.
Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redar je ovlašten prijaviti dežurnom učitelju.

Članak 17.
Redare iz članka 15.ovoga pravilnika određuje razrednik.

Članak 18.
Učenici mogu objedovati samo u blagovaonici.
Prije odlaska u blagovaonicu učenik je dužan oprati ruke.
Za vrijeme objeda u blagovaonici mora biti red i mir.
Nakonzavršenogobjedaučenikjedužanpriborzajeloodložitinaodgovarajućemjesto.

              III.      PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA

Članak 19.
            U međusobnim odnosima učenici:
-          trebaju pružati pomoć drugim učenicima Škole
-          trebaju dati primjeren savjet drugim učenicima u skladu s njihovim interesima
-          dužni su omogućiti drugim učenicima da iznose svoje mišljenje
-          trebaju informirati druge učenike o događajima u Školi
-          ne smiju ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave
-          mogu predlagati osnivanje učeničkih udruga
-          trebaju poštovati i njegovati spolnu ravnopravnost
-          moguustrojavati razne oblike kulturno-umjetničkih, športskih i drugih sadržaja


Članak 20.
               Međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom i fizičkim obračunom, uvrjedama, širenjem neistina i sl.
U slučaju međusobnog spora učenici su dužni zatražiti pomoć razrednika ili dežurnog učitelja.
 

            IV.      PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I ZAPOSLENIKA ŠKOLE
 
Članak 21.
            Učenici su dužni uljudno se odnositi prema učiteljima i drugim zaposlenicima Škole.
            Učenici su dužni pozdraviti zaposlenike Škole u školskom prostoru i izvan njega.
            Učenici su dužni ustajanjem pozdraviti osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata.

Članak 22.
            Kod ulaska u Školu ili izlaska iz Škole učenici trebaju dati prednost starijim osobama.

Članak 23.
Učenici smiju samo uz dopuštenje ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i tajnika.
Kod ulaska u učionicu ili drugi prostor u kojemu se tada održava nastava, učenik prvo treba pokucati, a zatim tiho ući i priopćiti učitelju razlog dolaska.
Zadaću zbog koje je došao, može obaviti uz odobrenje učitelja.

Članak 24.
            Imenik učenika i dnevnik rada na nastavu i s nastave mogu nositi samo učitelji. Učenicima nije dopušteno nositi na nastavu i s nastave dnevnik rada i imenik učenika.
            Nikome nije dopušteno iznošenje imenika učenika i dnevnika rada izvan Škole.

Članak 25.
Zabranjeno je kažnjavanje učenika udaljavanjem s nastave.
Učitelj  smije za vrijeme nastave uputiti učenika stručnom suradniku ili ravnatelju škole.


              V.      RADNO VRIJEME

Članak 26.
Radno vrijeme Škole je od 8 do 16 sati.

Članak 27.
Zaposlenici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

Članak 28.
Roditelji mogu razgovarati s učiteljima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni učitelj.

Članak 29.
Raspored radnog vremena ravnatelja i tajnika u svezi s prijemom stranaka obvezno se ističe na ulaznim vratima Škole.

Članak 30.
Materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena samo uz odobrenje ravnatelja.


            VI.      PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

Članak 31.
            Zaposlenici Škole u suradnji s učenicima dužni su se skrbiti za siguran boravak i rad u Školi.

Članak 32.
U Školi za vrijeme rada dežuraju učitelji i učenici, a prema potrebi i mogućnostima i zaštitar.
Raspored i obveze dežurnih učitelja određuje ravnatelj, a raspored dežurstva učenika razrednik prema prethodnom zaključku učiteljskog vijeća.
Raspored dežurstava objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.

Članak 33.
Mjesto i trajanje dežurstva određuje ravnatelj.

Članak 34.
Dežurni:
-          odobrava ulazak u Školu roditeljima, skrbnicima i drugim osobama i o tome vodi evidenciju, uz predočenje identifikacijskog dokumenta
-          daje potrebite obavijesti građanima
-          moraju biti uzornog ponašanja.

Članak 35.
Dežurni vodi knjigu dežurstva.
U knjigu dežurstva upisuju se podatci koje odredi ravnatelj.

Članak 36.
            Dežurni učenici u blagovaonici:
-          pomažu kod serviranja hrane
-          pomažu kod pospremanja blagovaone.

Članak 37.
Na mjestu dežurstva na vidljivom mjestu moraju se istaknuti brojevi telefona policije, vatrogasaca, hitne pomoći i Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
                                                          
Članak 38.
            U Školi je svakome zabranjeno izražavanje diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u građanskim udrugama, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.
                                                                      

Članak 39.                                                     
            U Školi je zabranjen svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva, nesnošljivosti i drugoga neprimjerenog ponašanja.
            Svatko je dužan upozoriti osobu koja protupravnim činjenjem krši zabranu iz stavka 1. ovoga članka.
            Od osobe koja i nakon upozorenja iz stavka 2. ovoga članka nastavi s kršenjem zabrane iz stavka 1. ovoga članka, treba zatražiti da se udalji iz prostora protupravnog činjenja.
            Ako se osoba ne udalji iz prostora protupravnog činjenja, svatko se treba za pomoć obratiti najbližoj policijskoj postaji.


           VII.      POSTUPANJE PREMA IMOVINI

Članak 40.
            Zaposlenici, učenici i druge osobe koje borave u Školi, dužne su se skrbiti o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.
                                              
                                                           Članak 41.
            Zaposlenici i učenici moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.
            Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar zaposlenici i učenici obvezni su prijaviti upisujući kvar ili oštećenje u knjigu kvarova.

Članak 42.
            Nakon isteka radnog vremena zaposlenici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

Članak 43.
Učenici su dužni čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva, a knjige posuđene u knjižnici pravodobno neoštećene vratiti.

Članak 44.
Kod napuštanja školskog prostora zaposlenici i učenici trebaju ponijeti svoje stvari.
Škola nije odgovorna za nestanak stvari osoba iz stavka 1. ovoga članka tijekom njihova boravka u školskom prostoru.

Članak 45.
Zaposlenici, učenici i druge osobe odgovorne su za štetu koju učine na imovini Škole prema Zakonu o obveznim odnosima.


         VIII.      PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu od 03. rujna 1999. godine .
 
Članak 47.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.


Predsjednica Školskog odbora:

NikolinaFuš Zvošec, prof.
preskoči na navigaciju